• เข้าระบบ

  • ลงทะเบียน
  • ผู้ประกอบกิจการอาหาร
  • ผู้สัมผัสอาหาร
  • ผู้ขนส่งอาหาร

  • ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและฝึกอบรม
  • คำแนะนำการใช้งานระบบ foodhandler
  • คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ/ผู้สำผัสอาหาร
    คำแนะนำสำหรับหน่ยงานฝึกอบรม
ติดต่อสอบถาม