ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร


คำชี้แจง
วัตถุประสงค์การลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อเป็นการแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้ารับการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมให้แล้วเสร็จตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใน 16 ธันวาคม 2563


ลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
คลิก
ลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
คลิก

ข้อมูลระหว่าง


4 ธ.ค. 2563 (08.00 น.) ถึง 18 ม.ค. 64 (21.17 น.)