วันที่: 8 ธ.ค. 2565
เวลา: 08:30- 16:30 น.
หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร
วิธีการจัดการอบรม: อบรมในสถานที่จัดอบรม
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพญาบังสา
จังหวัด : สตูล
ค่าลงทะเบียน: 0 บาท
ผู้ประสานงาน: วนิดา ใบกาเด็ม
โทรศัพท์: 0937612312
รายละเอียดอื่นๆ

เป็นการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยเปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัย จำนวน 25 คน


มีผู้เข้าร่วมการอบรม 2 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นายพัฒนศักดิ์ มันยู
2นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ์