วันที่: 15 ก.ย. 2565
เวลา: 05:00- 23:55 น.
หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
สถานที่: ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 0 บาท
ผู้ประสานงาน: สังวาลย์ ธรรมษา
โทรศัพท์: 0819043028
มีผู้เข้าร่วมการอบรม 34 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นางสาวลัดดาวัลย์ กรอบกระจก
2นางสาวธีรัตน์ชา บุญมา
3นางสาวสุภิญญา นิมะบุตร์
4นายวรงกรณ์ กันทิวงค์
5นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
6นางสาวรัตนพร แสงกล้า
7นายอมร เปล้าคูหา
8นางสาวธมนพร ทองยั่งยืน
9นางศิริเพ็ญ ไกรบำรุง
10นายสุข ปู่ชั่ง
11นางสาวญาสิณี ทองมี
12นายเกียรติศักดิ์ เกลื่อนเมฆ
13นางน้ำทิพย์ นุตทัศน์
14นางสาวกนิษฐา ทองสมเพียร
15นายชลสิทธิ์ ลาสุด
16นายชลสิทธิ์ ลาสุด
17นางสาวธัญรดา มูลฉลู
18นายสหรัฐ ใจฉวะ
19นายวสันต์ จันเต
20นางสาวอัญณิศา กลิ่นบัวแย้ม
21นางสาวชณัฐกาญจน์ มาตรโพนทอง
22นางสาววรัญญา สุขยวง
23นางสาววรัญญา สุขยวง
24นางสาวกชกร สีดา
25นายนพรัตน์ แดงบุหงา
26นางสาวพรกนก เนวชื่น
27นางสาวพรกนก เนวชื่น
28นางสาววริษฐา สมบุญสกุล
29นายศุภกร ณ บางขวาง
30นายศุภกร ณ บางขวาง
31นายศุภกร ณ บางขวาง
32นางสาวสุพัตรา หันหาบุญ
33นางสาวจิราภรณ์ อัตฤทธิ์
34นางสาวอำนวย มังษา