วันที่: 15 ก.ย. 2565
เวลา: 05:55- 23:55 น.
หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
สถานที่: ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 0 บาท
ผู้ประสานงาน: สังวาลย์ ธรรมษา
โทรศัพท์: 0819043028
มีผู้เข้าร่วมการอบรม 15 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นางสาวน​ภัสสร​ บุญ​เพียร​ผล
2นายเกรียงไกร กางกำจัด
3นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
4นางสาววิมณฑา การทนารักษ์
5นายอดิษร ชานันโท
6นางสาวอารีย์พร โพธิ์สูง
7นางสาวสุมาลี วิทิ
8นางสาวญาสิณี ทองมี
9นายเกียรติศักดิ์ เกลื่อนเมฆ
10นางสาวปรอยฝน ริยะสาร
11นางสาวจิ่ง แซ่จาง
12นายวีระศักดิ์ อินทรนอก
13นางสาวชัญญา ไชยมงคล
14นางสาวบุญทอง มังษา
15นางสาวภุมรินทร์ ทองคำโสภา