วันที่: 15 ต.ค. 2565
เวลา: 05:00- 23:55 น.
หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
สถานที่: ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 0 บาท
ผู้ประสานงาน: สังวาลย์ ธรรมษา
โทรศัพท์: 0819043028
มีผู้เข้าร่วมการอบรม 32 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นางสาวข้อดีหย๊ะ หมัดศรี
2นางสาวอริโย ผูกผา
3นางสาวธีรภา กลมแก้ว
4นางสาวนลินรัชต์ พณิชปัญญาพัฒน์
5นางปิยธิดา หล้าคำภา
6นางสาวสุภาพร จิตรสาคร
7นางสาวมณฑิรา สายสุวรรณ
8นายพรมเนตร สุวรรณมาลี
9นายประสพโชค โพธิ์ศรี
10นายจักรพงศ์ ดารมณ์
11นางสาวนางสาวอลิษา ปิ่นจัตุรัส
12นายนายวิศรุต บุญฉ่ำ
13นางสาวปาริชาต เจริญพชรวงศ์
14นายนายสมภพ โตสี
15นายธนาพล กิตติสิทธิโชค
16นางสาวสุวานนท์ ทองประไพ
17นางสาวสุชานันท์ โทขันธ์
18นางภนิดา จันทรังษี
19นายอนุสิทธิ์ จันทาทอง
20นายพีระ รินประเสริฐมีชัย
21นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
22นางสาวธีรดา ขำมี
23นายนริศ แสงสีทอง
24นางสาวสุกัญญา จิตต์อาษา
25นายจิรวัฒน์ สรีระเทวิน
26นางสาวสิริพร เชี่ยวจอหอ
27นางสาววิลัญพัชร แก้วเมืองเพชร
28นางสาววารุณี แสนดี
29นางจิตติมา ล้วนจำเริญ
30นายอมรเทพ จำปาแดง
31นายวีระศักดิ์ อินทรนอก
32นางไขแข อินทรนอก