วันที่: 15 ต.ค. 2565
เวลา: 05:00- 23:55 น.
หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
สถานที่: ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 0 บาท
ผู้ประสานงาน: สังวาลย์ ธรรมษา
โทรศัพท์: 0819043028
มีผู้เข้าร่วมการอบรม 48 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นางสาวสิริพร เบญจพรจุลมาศ
2นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ์
3นายมฆวรรณ กิจยะกานนท์
4นายนพณรงค์​ ทองแย้ม
5นายสุพัฒน์ ธรรมจง
6นายนายวิศรุต บุญฉ่ำ
7นางสาวปาริชาต เจริญพชรวงศ์
8นางสาวนางสาวอลิษา ปิ่นจัตุรัส
9นายสนธญา กล้าหาญ
10นางสาว นิสรา หรุ่มวิสัย
11นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
12นายฐิติพันธ์ คลังทองเจริญ
13นางสาวรัชดาพร เทพายัง
14นางสาวกุลวดี สำลีกำเนิด
15นางสาวบุศริน เหมือนพร้อม
16นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
17นางสาวสุพัตรา ทองแดง
18นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
19นางสาวอมรรัตน์ คุ้มครอง
20นางสาวจิราพร นูมหันต์
21นายกิตติภูมิ พานทอง
22นางสาวสะวีรา อัลภาชน์
23นางสาวปฐมาวดี สิงหพันธุ์
24นางสาวมิรันตี ส่งศรี
25นางสาวเพ็ญนีติ์ พัชรรุ่งอาภาสกุล
26นางสาวเสมอใจ นวลศรี
27นางสาวนงค์ลักษณ์ จะระจะแสง
28นายเศรษฐกิจ บาลเมือง
29นายโกวิท จันทะปาละ
30นางเตือนตา แสงมณี
31นางสาวปิยมาภรณ์ เหมืองทอง
32นางสาวทิพย์สุคนธ์ หงษ์ยนต์
33นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ
34นางสาวกมลชนก สว่างกุล
35นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ
36นางสาวณพัฐธิกา อริยะอนันต์เดช
37นางสาวภรณ์พิชชา ธรรมมา
38นางสาวทิพย์นิภา เอี่ยมเอื้อยุทธ
39
40นางฐิติยารัตน์ พิมพ์ใหม่
41นางกูนาซีรา น้อยพรหม
42นางสาวอรวรรณ รักประทุม
43นางสาวสุมาลี วิทิ
44นายจิรวัฒน์ สรีระเทวิน
45นางสมดี นาครินทร์
46นายกสิณพจน์ เพชรมหาวรลาภ
47นางสาวสุพัตรา หันหาบุญ
48นางสาวจิ่ง แซ่จาง