วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
2436 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 เทศบาลตำบลนาอ้อ เมืองเลย จังหวัดเลย 30 พ.ย. 2564 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาอ้อเลย0สุภัทรา มังคละไชยา09883038431
2 เทศบาลตำบลนาอ้อ เมืองเลย จังหวัดเลย 30 พ.ย. 2564 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาอ้อเลย0สุภัทรา มังคละไชยา09883038431
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 พ.ย. 2564 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27เชียงใหม่500ดมิศรา ทิพย์ดวงตา08159453657
4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google meet
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร_ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการยโสธร0นายวีระยุทธ จันทุดม09102023383
5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google meet
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร_ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการยโสธร0นายวีระยุทธ จันทุดม09102023381
6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google meet
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการสมุทรปราการ0กิตติภูมิ พานทอง08666633521
7 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google Meet
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ-ห้องโสต อาคาร 4นนทบุรี0ปิยะรัตน์ ทองจัดทรัพย์09227966824
8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google Meet
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ-ห้องประชุม อาคาร 2นนทบุรี0ปิยะรัตน์ ทองจัดทรัพย์09227966822
9 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google meet
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนกาญจนบุรี0ธารสาย เกษตรสำราญ063645043579
10 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25 พ.ย. 2564 13:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google meet
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีกาญจนบุรี0วนิดา กล่อมจิต06189663995