วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 25 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย0นางสาวกาญจนา คงรักษ์08964048111
2 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 24 ส.ค. 2565 13:05- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่พิษณุโลก0นางเอื้อมพร ลิ้มตระกูล08170720740
3 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 24 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย0นางสาวกาญจนา คงรักษ์08964048115
4 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 ส.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวพะเยา0นางสาวรัติรส มามี08854716520
6 เทศบาลเมืองแพรกษา เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 22 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ได้แก่ Zoom Meeting / Microsoft Team / Line Meeting / Google Meet เป็นต้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษา (จำนวน 50 คน)สมุทรปราการ0นายกฤติพงศ์ คำโคตร021369610 ต่อ 2029
7 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 21 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
8 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 20 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
9 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 20 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
10 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หลังสวน จังหวัดชุมพร 19 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนชุมพร0นางสาว ภัทรพร ณ สงคราม0775610610