วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 19 ส.ค. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร400นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946640
2 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
3 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894732
4 เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 18 ส.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครรังสิตปทุมธานี0ทิพวัลย์ เทพะธัญญะ1
5 เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 18 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลังสงขลา0บุญทรง แจ่มศรี08973296600
6 เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 18 ส.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครรังสิตปทุมธานี0ทิพวัลย์ เทพะธัญญะ0
7 เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 17 ส.ค. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลังสงขลา0บุญทรง แจ่มศรี08973296600
8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 16 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมหลวงปู่สวาสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมพิจิตร0นางรัตติกาล นนท์ตา09196556240
9 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 ส.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อิน์ รีสอร์ท เกาะสมุย หาดบ่อผุดสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
10 เทศบาลเมืองแพรกษา เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 15 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ได้แก่ Zoom Meeting / Microsoft Team / Line Meeting / Google Meet เป็นต้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษา (จำนวน 50 คน)สมุทรปราการ0นายกฤติพงศ์ คำโคตร021369610 ต่อ 2020