วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเชียงใหม่0วุฒิ ปัญญาจิรนาถ08619047470
2 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเชียงใหม่0วุฒิ ปัญญาจิรนาถ08619047470
3 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลคลองตำหรุชลบุรี0สรัญญา ชูทอง08711524310
4 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศสระแก้ว0เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประเทศ037-2319540
5 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 10 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
เทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค0559832210
6 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 10 ส.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โดยใช้วิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ Line Meeting
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0นายวชิระ วิเศษสา055718200 ต่อ 2460
7 เทศบาลตำบลป่าคลอก ถลาง จังหวัดภูเก็ต 10 ส.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตภูเก็ต0นางสาววิภาวรรณ รักแก้ว09553869842
8 เทศบาลตำบลป่าคลอก ถลาง จังหวัดภูเก็ต 10 ส.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตภูเก็ต0นางสาววิภาวรรณ รักแก้ว09553869840
9 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 9 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
เดอะมอลล์(พารากอน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955753
10 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศสระแก้ว0เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประเทศ037-2319540