วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 27 เม.ย. 2564 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0นางสาวธัญญพร รื่นพานิชย์0865748020176
2 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26 เม.ย. 2564 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664414
3 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26 เม.ย. 2564 09:00- 12:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
4 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 26 เม.ย. 2564 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
iLearn เฉพาะพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เท่านั้นกรุงเทพมหานคร0นางจันทร์มา สุขสานตา064949554463
5 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 26 เม.ย. 2564 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
iLearn เฉพาะพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เท่านั้นกรุงเทพมหานคร0นางจันทร์มา สุขสานตา064949554481
6 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 25 เม.ย. 2564 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
7 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 25 เม.ย. 2564 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
iLearn เฉพาะพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เท่านั้นกรุงเทพมหานคร0นางจันทร์มา สุขสานตา064949554461
8 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 25 เม.ย. 2564 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
iLearn เฉพาะพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เท่านั้นกรุงเทพมหานคร0นางจันทร์มา สุขสานตา064949554463
9 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 เม.ย. 2564 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664415
10 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 24 เม.ย. 2564 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
iLearn เฉพาะพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เท่านั้นกรุงเทพมหานคร0นางจันทร์มา สุขสานตา064949554429