วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ท่าแพ จังหวัดสตูล 9 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม อบต.ท่าเรือสตูล0นาง สุวิมล ใบมะหาด09000799180
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ท่าแพ จังหวัดสตูล 9 ส.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม อบต.ท่าเรือสตูล0นาง สุวิมล ใบมะหาด09000799180
3 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 8 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
เทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค0559832210
4 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 7 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
5 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 6 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
6 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 6 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
ห้องประชุมเกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วภูเก็ต0นางสาววรารัตน์ รามณี08947176730
8 เทศบาลตำบลลานกระบือ ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ช่องลมกำแพงเพชร0กนกวรรณ จี้เงิน08042471810
9 เทศบาลตำบลแชะ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 4 ส.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาประชาคมอำเภอครบุรีนครราชสีมา0นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา09004899100
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน แม่จัน จังหวัดเชียงราย 4 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันเชียงราย0นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ09574079630