วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 เทศบาลตำบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองหอยเชียงใหม่0นางสาววิภาวรรณ อุ่นชาติ08386558621
2 เทศบาลตำบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565 09:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองหอยเชียงใหม่0นางสาววิภาวรรณ อุ่นชาติ08386558622
3 เทศบาลตำบลแชะ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 4 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาประชาคมอำเภอครบุรีนครราชสีมา0นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา09004899100
4 เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลบ่อกวางทองชลบุรี0นางอนงค์รัตน์ องอาจบริรักษ์08241256620
5 เทศบาลตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 4 ส.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมืองสมุทรปราการ0นายมารุต ใจวัน085 191 53370
6 เทศบาลตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ส.ค. 2565 09:00- 16:50 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมืองสมุทรปราการ0นายมารุต ใจวัน085 191 53370
7 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมพลายไพรม์ระยอง0นางสาวปาริชาติ ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์08096390200
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลกระบี่0ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา พฤษพนม08339685760
9 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมศาลาประชารวมใจราชบุรี0นางสาวพัณณิตา เอี่ยมสอาด09444592520
10 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 ส.ค. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมศาลาประชารวมใจราชบุรี0นางสาวพัณณิตา เอี่ยมสอาด09444592520